فرم محاسبه قیمت و صدور بیمه تکمیلی

بیمه تکمیل درمان (انفرادی و گروهی) سامان

هزینه های بارداری و زایمان

Pregnancy & Childbirth

هزینه های انجام آزمایشات

Tests

هزینه های مربوط به دندانپزشکی

Dental care

پرداخت هزینه ویزیت و دارو

Medicine & Visits

طرح ها و سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان سامان

نیاز به مشاوره دارید؟


بیمه حوادث انفرادیبیمه حوادث گروهی